ျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္-
၁။ မဟုတ္မမွန္၊ အက်ဳိးမရွိ၊ သူတစ္ပါးေတြလည္းမႀကိဳက္တဲ႔ စကားကိုဘုရားရွင္မေျပာပါ။
၂။ ဟုတ္မွန္၊ အက်ဳိးမရွိ၊ သူတစ္ပါးမႀကိဳက္တဲ႔ စကားကိုလဲဘုရားရွင္မေျပာပါ။
၃။ ဟုတ္မွန္၊ အက်ဳိးရွိ၊ သူတစ္ပါးမႀကိဳက္တဲ႔စကားကို ေျပာသင့္တဲ႔အခ်ိန္အခါကိုသိၿပီး ဘုရားရွင္ေျပာပါတယ္။
၄။ မဟုတ္မမွန္၊ အက်ဳိးမရွိ၊ သူတစ္ပါးႀကိဳက္တဲ႔စကားကိုလည္းမေျပာပါ။
၅။ ဟုတ္မွန္၊ အက်ဳိးမရွိ၊ သူတစ္ပါးႀကိဳက္တဲ႔စကားကိုလည္းမေျပာပါ။
၆။ ဟုတ္မွန္၊ အက်ဳိးရွိ၊ သူတစ္ပါးႀကိဳက္တဲ႔စကားကုိလည္း ေျပာသင့္တဲ႔အခ်ိန္အခါကိုသိၿပီး ဘုရားရွင္ေျပာပါတယ္။
     အေၾကာင္းကေတာ့ ဘုရားရွင္ဟာသတၱဝါေတြကို သနားလို႔ပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္အခ်ိန္အခါဟာ အေရးႀကီးလွပါတယ္။ အခ်ိန္အခါမဟုတ္ပဲသြားေျပာရင္ စကားေကာင္းေပမယ့္ အက်ဳိးမၿပီး၊ အခ်ည္းအႏွီးျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ေျပာသင့္တဲ႔အခ်ိန္ေရာက္မွေျပာၾကရပါတယ္။ စကားကိုအတိုင္းအတာမရွိေျပာလြန္းရင္လည္း အရွက္ရတတ္ပါတယ္။ အလိုက္ကန္းဆိုးမသိပဲ ေျပာတတ္သူေတြေလာကႀကီးထဲမွာ ရွိေနတတ္ပါတယ္။ နားေထာင္ေနရသူရဲ႕ဆႏၵေတြကို မသိတတ္ၾကတဲ႔လူေတြေၾကာင့္ နားေထာင္ရသူေတြမွာ ဒုကၡေရာက္ၾကရပါတယ္။ စကားဆိုတာေျပာခ်င္တိုင္း မေျပာရပါ။ အေျခအေန၊ အခ်ိန္အခါကိုသိရပါတယ္။ အလိုဆႏၵကိုလဲသိရပါတယ္။

Advertisements